Majandusaasta aruanne


Kord aastas tuleb Äriregistrile esitada ettevõtte möödunud majandusaasta tegevust kirjeldav aruanne. Selle esitamise tähtaeg on 6 kuud peale majandusaasta lõppu. Kuna enamikul ettevõtetest kattub majandusaasta kalendriaastaga, siis esitatakse ka suurem osa aruannetest 30. juuniks.

Majandusaasta aruande tähtsust ei tohiks alahinnata.

Tegemist on ettevõtte visiitkaardiga, kust saavad huvitatud osapooled infot ettevõtte finantsseisundi kohta.

Laenuandjad teevad tihti krediidiotsuse just majandusaasta aruande põhjal.  Selle koostamine nõuab täpset ja süstemaatilist andmete töötlust, mille tasub usaldada spetsialisti hooleks.

Sinihobu Raamatupidamisbüroo raamatupidajad teavad, millele on vaja tähelepanu pöörata, et aruanne saaks korrektselt tehtud. Oskame tulemust ka analüüsida, et anda omanikule tagasisidet aruande sisu kohta.

Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aruandest ja tegevusaruandest. Seda ei koosta raamatupidaja üksinda. Raamatupidaja ülesanne on panna kokku tavaliselt bilansist ja kasumiaruandest (mõnedel juhtudel lisanduvad sinna ka rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne) ning lisadest koosnev raamatupidamise aastaaruanne. Teine pool, tegevusaruanne, on juhatuse aruanne möödunud majandusaasta tegevuse kohta. Omanikud jällegi otsustavad, kuidas jaotatakse kasum või mille arvelt kaetakse kahjum.


Sinihobu Raamatupidamisbüroo koostab majandusaasta aruande nii püsi- kui ka ühekordsele kliendile.

Vajadusel teeme ka kogu eelneva aasta raamatupidamise. Kui aga ettevõtte juhil on raamatupidamine juba tehtud, siis vaatame selle üle ja teeme vajaduse korral  parandused.

 Võtke meiega ühendust e-posti teel.

Email again: